Ủy ban Quốc gia APEC 2017

Ủy ban Quốc gia APEC 2017 (sau đây gọi tắt là Ủy ban Quốc gia) được thành lập theo Quyết định số 1082/QĐ-TTg ngày 16/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ, do Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh là Chủ tịch Ủy ban, và gồm Ủy viên là Lãnh đạo các cơ quan, Bộ, ngành và thành phố sẽ tham gia trực tiếp vào công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2017.

Ủy ban Quốc gia có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hòa, đôn đốc và phối hợp việc chuẩn bị và tổ chức các hoạt động của Diễn đàn APEC tại Việt Nam trong năm 2017 và trong quá trình chuẩn bị của các cơ quan, địa phương liên quan.

Bộ phận thường trực giúp việc cho Ủy ban Quốc gia là Ban Thư ký Quốc gia APEC 2017, do Bộ Ngoại giao chủ trì và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban, gồm đại diện của Văn phòng Chính phủ và 14 Bộ, cơ quan liên quan.