Media Advisory

Sunday, February 19, 2017 - 04:19

(Vinpearl, TP. Nha Trang, Khánh Hoà từ ngày 21-24/02/2017)
Ban Tổ chức trân trọng thông báo:
Thẻ báo chí dự Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC (FBCDM) sẽ được phát vào 16h-17h ngày 20/2/2017 với các thông tin cụ...

Saturday, February 18, 2017 - 06:35

 
MẪU ĐĂNG KÝ PHỎNG VẤN
HỘI NGHỊ LẦN THỨ NHẤT QUAN CHỨC CAO CẤP APEC (SOM 1)
VÀ CÁC HỘI NGHỊ LIÊN QUAN
 
INTERVIEW REQUEST FORM
THE APEC-2017 FIRST SENIOR OFFICIALS’ MEETING
AND RELATED MEETINGS (SOM 1)
 

Họ tên
Full name


 


Cơ quan báo chí...

Saturday, February 18, 2017 - 05:55

DỰ KIẾN LỊCH HỌP SOM 1 VÀ CÁC CUỘC HỌP LIÊN QUAN
Nha Trang, 18/2 – 03/3/2017
 
Quy định chung:
* Trong quá trình tác nghiệp: phóng viên được yêu cầu đeo thẻ Báo chí do Ban Tổ chức cung cấp.
* Ban Tổ chức có bố trí xe buýt con thoi/Shuttle bus chạy...

Wednesday, February 15, 2017 - 16:02

Hội nghị lần thứ nhất Quan chức Cao cấp APEC (SOM 1) và các hội nghị liên quan
Ban Tổ chức trân trọng thông báo:
Thẻ Báo chí Hội nghị lần thứ nhất Quan chức Cao cấp APEC (SOM 1) và các hội nghị liên quan sẽ được phát tại Khách sạn Mường Thanh, 60...

Saturday, January 7, 2017 - 00:42

Hội nghị Quan chức Cao cấp lần 1 (SOM 1) và các hội nghị liên quan sẽ được tổ chức tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa từ ngày 18/2/2017 đến ngày 3/3/2017 và Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC sẽ được tổ chức tại...