Họp báo thông báo về kết quả Hội nghị SOM 1 và các cuộc họp liên quan - SOM 1