Ủy ban chỉ đạo SOM về hợp tác kinh tế kỹ thuật (SCE) - SOM 1