ĐỐI THOẠI NHIỀU BÊN VỀ APEC HƯỚNG TỚI 2020 VÀ TƯƠNG LAI