TUẦN LỄ CẤP CAO APEC 2017 (AELW)

Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.
Dung lượng từ 250 – 500KB, mặt nhìn thẳng, phông trắng.
Files must be less than 500 KB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.