Phát biểu khai mạc ISOM của Chủ tịch SOM APEC 2017