Khai mạc Hội nghị liên bộ trưởng Ngoại giao Kinh tế