Họp báo thông báo về kết quả Hội nghị SOM 2 và các cuộc họp liên quan